قابل توجه کلیه دانشجویان (تمدید اعتبار کارت دانشجویی )

کلیه دانشجویان جهت دریافت بر چسب تمدید اعتبار کارت دانشجویی می توانند به امور دانشجویی واحد الکترونیکی (ساختمان ملاصدرا)  مراجعه نمایند.

تذکر : لازم به ذکر است دانشجویانی که در شهرستان ساکن می باشند ،این خدمات در زمان برگزاری امتحانات در حوزه های امتحانی شهرستان (فقط نیمسال اول) ارائه می  گردد.

                                                                   اموردانشجویی واحد الکترونیکی