اطلاعیه

دانشجویان گرامی جهت انجام خدمات مربوط به صندوق رفاه صرفا به ساختمان شماره ۲ واقع در پاسداران مراجعه نمایید.