میزان شهریه

جدول شهریه دانشجویان ورودی نیمسال تحصیلی ۹۶-۹۵

تمامی مبالغ به ریال می باشد.

ردیف

نام دانشکده

مقطع

شهریه ثابت

شهریه متغیر(نظری)

شهریه متغیر(جبرانی)

شهریه  متغیر(عملی)

شهریه پایان نامه

۱

فنی و مهندسی

کارشناسی ارشد

۱۶,۸۰۸,۴۰۵

۱,۰۸۳,۲۴۳

۲۸۸,۷۰۷

۱,۴۶۴,۵۲۷

۵,۲۷۶,۴۴۸

۲

مدیریت

کارشناسی ارشد

۱۵,۳۶۸,۰۰۰

۱,۰۸۳,۲۴۳

۲۸۸,۷۰۷

۱,۴۶۴,۵۲۷

۵,۲۷۶,۴۴۸

۳

علوم انسانی

کارشناسی ارشد

۱۵,۳۶۸,۰۰۰

۱,۰۸۳,۲۴۳

۲۸۸,۷۰۷

۱,۴۶۴,۵۲۷

۵,۲۷۶,۴۴۸

۴

علوم انسانی

دکتری

۴۰,۳۱۸,۲۹۰

۴,۰۲۸,۲۴۷

۱,۰۸۳,۲۴۳

۴,۸۳۳,۷۵۰

۱۳,۶۷۳,۵۱۲

۵

مدیریت

دکتری

۴۰,۳۱۸,۲۹۰

۴,۰۲۸,۲۴۷

۱,۰۸۳,۲۴۳

۴,۸۳۳,۷۵۰

۱۳,۶۷۳,۵۱۲

  ۶

مهندسی

کارشناسی

۷,۶۲۹,۶۵۲

۲۸۸,۷۰۷

۲۸۸,۷۰۷

۶۸۳,۴۶۵

_

   ۷

فنی و مهندسی

دکتری

۶۰,۲۹۶,۰۵۰

۴,۰۲۸,۲۴۷

۱,۰۸۳,۲۴۳

۴,۸۳۳,۷۵۰

۱۳,۶۷۳,۵۱۲

جداول شهریه سال های ۹۳  و ۹۴

:تمامی مبالغ به ریال می باشند

پایان نامه ( هرواحد)

دروس عملی(هر واحد)

دروس تخصصی(هر واحد)

دروس جبرانی(هر واحد)

شهریه ثابت

رشته

مقطع / سال

 کارشناسی:

***

۱،۰۹۷،۴۴۵

۲۱۸،۳۰۴

***

۵،۷۶۹،۱۱۳

 

۹۳

***

۱،۲۶۲،۰۶۲

۲۵۱،۰۵۰

***

۶،۶۳۴،۴۸۰

 

۹۴

کارشناسی ارشد:

۳،۹۸۹،۷۵۳

۱،۱۰۷،۳۹۳

۸۱۹،۰۸۸

۲۱۸،۳۰۴

۱۲،۷۰۹،۵۷۰

غیر علوم انسانی

۹۳

۱۱،۶۲۰،۴۱۷

علوم انسانی

۴،۵۸۸،۲۱۶

۱،۲۷۳،۵۰۲

۹۴۱،۹۵۱

۲۵۱،۰۵۰

۱۴،۶۱۶،۰۰۶

غیر علوم انسانی

۹۴

۱۳،۳۶۳،۴۸۰

علوم انسانی

دکتری:

۱۰،۳۳۹،۱۴۰

۳،۶۵۵،۰۱۰

۳،۰۴۵،۹۵۰

۸۱۹،۰۸۸

۴۵،۵۹۲،۴۷۰

غیر علوم انسانی

۹۳

۳۰،۴۸۶،۴۲۰

علوم انسانی

۱۱،۸۹۰،۰۱۱

۴،۲۰۳،۲۶۲

۳،۵۰۲،۸۴۳

۹۴۱،۹۵۱

۵۲،۴۳۱،۳۴۷

غیر علوم انسانی

۹۴

۳۵،۰۵۹،۳۸۳

علوم انسانی

هزینه خدمات آموزشی در طول دوره تحصیل یک بار و به مبلغ ۰۰۰ /۱/۰۳۰ ریال غیر از مقطع دکتری و برای دکتری به  مبلغ ۱/۱۵۰/۰۰۰ریال  و   بیمه  سالیانه مبلغ ۲۰/۰۰۰ریال می باشد