نحوه اقدام برای دریافت وام

  

دانشجویان گرامی:

۱ – مدارک مربوطه باید تحویل اداره صندوق رفاه واقع در ساختمان شماره ۱(ساختمان ملاصدرا) گردد.

دانشجویانی که ساکن تهران نمی باشند می توانند مدارک خود را از طریق پست ارسال نمایند.

۲- به مدارک ناقص و فرمهایی که ناقص تکمیل شده باشد ترتیب اثر داده نمی شود.

۳- دانشجویانی که اقساط معوقه دارند نمی توانند مجدداً وام دریافت نمایند.

۴- تشکیل پرونده منوط به دریافت وام نمی باشد.