دپارتمان زیست شناسی

departments ( دکتری ) زیست شناسی – میکروبیولوژی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments ژنتیک(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments زیست شناسی – بیوشمی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments زیست شناسی دریا – جانوران دریا(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments زیست شناسی – میکروبیولوژی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments زیست شناسی – علوم سلولی و مولکولی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments زیست شناسی – علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments زیست شناسی – علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments زیست شناسی – علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments علوم گیاهی – فیزیولوژی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments علوم گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments علوم گیاهی – زیست شناسی و تکوینی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

 

 کارشناس آموزش : جناب آقای پرویزی × شماره تماس : ۴۲۸۶۳۰۰۰ - داخلی: ۳۸۶  × ایمیل :  novin@iauec.ac.ir

——————————————————

 مدیر گروه : سرکار خانم دکتر لیلا پیشکار (رزومه) × شماره تماس : ۴۲۸۶۳۰۰۰ - داخلی: ۶۲۶ ×

ایمیل : leilapishkar@gmail.com

روز حضور:  شنبه (ساعت ۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰) پاسخگویی آنلاین: دوشنبه (ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰) 

محل دفتر : ساختمان شماره ۲ ( پاسداران )طبقه اول – دانشکده علوم پایه و فناوری های نوین