دپارتمان شیمی

departments شیمی دارویی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments شیمی – شیمی پلیمر(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments فیتو شیمی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments شیمی – شیمی کاربردی (chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments شیمی – شیمی تجزیه (chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments شیمی – شیمی معدنی (chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments شیمی – شیمی فیزیک (chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments شیمی – شیمی الی (chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments شیمی – شیمی و فناوری اسانس(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments علوم و فناوری نانو- نانو شیمی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments (دکتری) شیمی گرایش شیمی کاربردی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments (دکتری) شیمی گرایش شیمی تجزیه(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments (دکتری) شیمی گرایش شیمی معدنی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments (دکتری) شیمی گرایش شیمی فیزیک(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments (دکتری) شیمی گرایش شیمی آلی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

 

کارشناس آموزش : جناب آقای پرویزی × شماره تماس : ۴۲۸۶۳۰۰۰ - داخلی: ۳۸۶  × ایمیل :  novin@iauec.ac.ir

——————————————————

مدیر گروه : جناب آقای دکتر علیرضا فیض بخش (رزومه) × شماره تماس : ۴۲۸۶۳۰۰۰ - داخلی ۶۲۵ ×

ایمیل :ali.fb1973@yahoo.com

روز حضور: سه شنبه (ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۰۰) پاسخگویی آنلاین: چهارشنبه (ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰) 

محل دفتر : ساختمان شماره ۲ ( پاسداران )طبقه اول – دانشکده علوم پایه و فناوری های نوین