دپارتمان فلسفه

departments فلسفه(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments فلسفه علم(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments فلسفه و حکمت اسلامی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments (دکتری) فلسفه(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments (دکتری) فلسفه تطبیقی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments (دکتری) فلسفه علم(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

 

کارشناس آموزش : جناب آقای پرویزی × شماره تماس : ۴۲۸۶۳۰۰۰ - داخلی: ۳۸۶  × ایمیل :  novin@iauec.ac.ir

——————————————————

مدیر گروه :جناب آقای دکتر گوهری (رزومه) × شماره تماس : ۴۲۸۶۳۰۰۰ - داخلی ۶۲۶×

ایمیل : Gohari_a@yahoo.com

روز حضور: چهارشنبه (ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰)  پاسخگویی آنلاین: سه شنبه (ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰)

محل دفتر : ساختمان شماره ۲ ( پاسداران )طبقه اول – دانشکده علوم پایه و فناوری های نوین