دپارتمان جغرافیا و محیط زیست

 

departments جغرافیا و برنامه ریزی شهری(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments جغرافیای سیاسی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments جغرافیای برنامه ریزی روستایی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments طبیعت گردی (اکوتوریسم)(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی )(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی – مطالعات آب و خاک(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی – مطالعات شهری و روستایی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی – مدیریت مخاطرات محیطی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی – هواشناسی ماهواره ای(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments  ژئومورفولوژی – برنامه ریزی محیطی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments مهندسی طراحی محیط زیست(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments مدیریت محیط زیست (HSE) (chartچارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments مهندسی محیط زیست-منابع آب(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments  مهندسی محیط زیست -  فاضلاب(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments محیط زیست – آلودگیهای محیط زیست(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

 

کارشناس آموزش : جناب آقای پرویزی × شماره تماس : ۴۲۸۶۳۰۰۰ - داخلی: ۳۸۶  × ایمیل :  novin@iauec.ac.ir

——————————————————

مدیر گروه : سرکار خانم نادیا عباس زاده تهرانی (رزومه) × شماره تماس : ۴۲۸۶۳۰۰۰ - داخلی : ۶۲۶ ×

ایمیل : nadteh@gmail.com

روز حضور: یکشنبه (ساعت ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰) پاسخگویی آنلاین: سه شنبه (ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰) 

محل دفتر : ساختمان شماره ۲ ( پاسداران )طبقه اول – دانشکده علوم پایه و فناوری های نوین