اعضای هیأت علمی

اعضای هیأت علمی واحد الکترونیکی

(مشاهده رزومه کامل)
محمد حسین احمدزادگان
مرتبه علمی: استادیار
دانشکده: فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مهندسی برق – مخابرات
ایمیل: m_ahmadzadegan@iauec.ac.ir
drahmadzadegan2
(مشاهده رزومه کامل)
مهدیه اخباری
مرتبه علمی: استادیار
دانشکده: فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع – برنامه ریزی و مدیریت تولید
ایمیل: m_akhbari@iauec.ac.ir
VisionShape, Inc
(مشاهده رزومه کامل)
جعفر جمالی
مرتبه علمی: استادیار
دانشکده: علوم انسانی
رشته تحصیلی: حقوق خصوصی
ایمیل: jafar.jamali@gmail.com
جعفر جمالی
(مشاهده رزومه کامل)
مجید حاجی رمضانعلی
مرتبه علمی: استادیار
دانشکده: فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مهندسی برق – کنترل
ایمیل: ramezanali@iauec.ac.ir
مجید-حاجی-رمضانعلی
(مشاهده رزومه کامل)
امیر دانشور
مرتبه علمی: استادیار
دانشکده: مدیریت
رشته تحصیلی: مدیریت – مدیریت سیستم ها
ایمیل: a_daneshvar@iauec.ac.ir
امیر دانشور
(مشاهده رزومه کامل)
لادن ریاضی
مرتبه علمی: مربی
دانشکده: فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیک
ایمیل: L_riazi@iauec.ac.ir
Dr__Riazi
(مشاهده رزومه کامل)
فریبا صلاحی
مرتبه علمی: مربی
دانشکده: مدیریت
رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات
ایمیل: salahi_en@yahoo.com
فریبا صلاحی
(مشاهده رزومه کامل)
مهشید سادات طبائی
مرتبه علمی: استادیار
دانشکده: علوم انسانی
رشته تحصیلی: حقوق خصوصی
ایمیل: dr_tabaei@yahoo.com
مهشیدسادات طبایی
(مشاهده رزومه کامل)
شهرزاد طیاران
مرتبه علمی: مربی
دانشکده: مدیریت
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع – مدیریت سیستم و بهره وری
ایمیل: s_tayaran@iauec.ac.ir
شهرزاد طیاران
(مشاهده رزومه کامل)
محمدرضا کشاورزی
مرتبه علمی: استادیار
دانشکده: فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مهندسی برق – مخابرات
ایمیل: ceo@iauec.ac.ir
drkeshavarzi
(مشاهده رزومه کامل)
احمد گودرزی
مرتبه علمی: استادیار
دانشکده: مدیریت
رشته تحصیلی: حسابداری
ایمیل: ahmed_good2003@yahoo.com
احمد گودرزی
(مشاهده رزومه کامل)
سید یوسف مرادی
مرتبه علمی: مربی
دانشکده: فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر – نرم افزار
ایمیل: su_moradi@yahoo.com
ymoradi-photo(1)
(مشاهده رزومه کامل)
مرضیه مظفری
مرتبه علمی: استادیار
دانشکده: فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع
ایمیل: m.mozafari@aut.ac.ir
مظفری
(مشاهده رزومه کامل)
مهدی معدنچی زاج
مرتبه علمی: استادیار
دانشکده: مدیریت
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی
ایمیل: madanchi@iauec.ac.ir
مهدی معدنچی زاج
(مشاهده رزومه کامل)
فتاح موسی زاده
مرتبه علمی: مربی
دانشکده: فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مهندسی پزشکی – بیوالکتریک
ایمیل: std@iauec.ac.ir
موسی زاده
(مشاهده رزومه کامل)
کورس نکوفر
مرتبه علمی: استادیار
دانشکده: فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
ایمیل: nekoufar@iauc.ac.ir
drnekoofar
(مشاهده رزومه کامل)
نرگس شاه حسینی
مرتبه علمی:
مربی
دانشکده: فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر – نرم افزار
ایمیل: Shahhoseini@iauec.ac.ir
ShahHosainiNarges