دپارتمان ریاضی

 

departments ریاضی کاربردی – تحقیق در عملیات(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments آموزش ریاضی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments ریاضی – جبر(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments ریاضی -آنالیز(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments ریاضی – هندسه و توپولوژی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments ریاضی کاربردی – آنالیز عددی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments علوم کامپیوتر(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments ریاضی – ریاضی مالی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments آمار ریاضی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)


کارشناس آموزش : جناب آقای پرویزی × شماره تماس : ۴۲۸۶۳۰۰۰ - داخلی: ۳۸۶  × ایمیل :  novin@iauec.ac.ir

——————————————————

محل دفتر : ساختمان شماره ۲ ( پاسداران )طبقه اول – دانشکده علوم پایه و فناوری های نوین