دپارتمان ریاضی

departments (دکتری) ریاضی کاربردی – تحقیق در عملیات(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments (دکتری) ریاضی – جبر(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments (دکتری) ریاضی – آنالیز(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments (دکتری) ریاضی کاربردی – آنالیز عددی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments(دکتری) آمار (chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments ریاضی کاربردی – تحقیق در عملیات(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments آموزش ریاضی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments ریاضی – جبر(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments ریاضی -آنالیز(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments ریاضی – هندسه و توپولوژی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments ریاضی کاربردی – آنالیز عددی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments علوم کامپیوتر(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments ریاضی – ریاضی مالی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments آمار ریاضی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)


کارشناس گروه : سرکار خانم بلوچی  ایمیل :  f_balouchi@iauec.ac.ir    شماره تماس : ۴۲۸۶۳۰۰۰ – داخلی ۳۷۶

محل دفتر : ساختمان شماره ۲ ( پاسداران )طبقه اول – دانشکده علوم پایه و فناوری های نوین (رزومه)