دپارتمان مطالعات اجتماعی

departments مطالعات زنان – زن و خانواده(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

 

کارشناس آموزش : جناب آقای پرویزی × شماره تماس : ۴۲۸۶۳۰۰۰ - داخلی: ۳۸۶  × ایمیل :  novin@iauec.ac.ir

——————————————————

مدیر گروه :جناب آقای دکتر گوهری (رزومه) × شماره تماس : ۴۲۸۶۳۰۰۰ - داخلی ۶۲۶ ×

ایمیل : Gohari_a@yahoo.com

روز حضور: چهارشنبه (ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰) ، پنجشنبه (ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۶:۰۰) پاسخگویی آنلاین: سه شنبه (ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰)

محل دفتر : ساختمان شماره ۲ ( پاسداران )طبقه اول – دانشکده علوم پایه و فناوری های نوین