دپارتمان فیزیک

departments (دکتری) فیزیک(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments (دکتری) ژئوفیزیک – الکترومغناطیس(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments (دکتری) ژئوفیزیک – لرزه شناسی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments (دکتری) ژئوفیزیک – زلزله شناسی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments (دکتری) ژئوفیزیک -گرانی سنجی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments فیزیک – اتمی و مولوکولی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments فیزیک – حالت جامد(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments فیزیک – ذرات بنیادی و نظریه میدانها(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments فیزیک هسته ای(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments فیزیک -فیزیک نجومی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments فیزیک -فیزیک بنیادی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments اقیانوس شناسی فیزیکی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments نانوفیزیک(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

 

کارشناس آموزش : جناب آقای پرویزی × شماره تماس : ۴۲۸۶۳۰۰۰ - داخلی: ۳۸۶  × ایمیل :  novin@iauec.ac.ir

——————————————————

محل دفتر : ساختمان شماره ۲ ( پاسداران )طبقه اول – دانشکده علوم پایه و فناوری های نوین