دپارتمان تاریخ

departments باستان شناسی (chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments فرهنگ و زبانهای باستان ایران (chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments  تاریخ – تاریخ اسلام(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments  تاریخ – تاریخ ایران اسلامی(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments  تاریخ – تاریخ ایران باستان(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments  تاریخ – تاریخ عمومی جهان (chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments تاریخ – مطالعات خلیج فارس(chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments (دکتری) باستان شناسی (chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

departments (دکتری) تاریخ (chart چارت درسی )(chartسر فصل دروس)

 

کارشناس گروه : سرکار خانم بلوچی  ایمیل :  f_balouchi@iauec.ac.ir

شماره تماس : ۴۲۸۶۳۰۰۰ – داخلی ۳۷۶

مدیر گروه :جناب آقای دکتر گوهری (رزومه)

شماره تماس : ۴۲۸۶۳۰۰۰ - داخلی ۶۲۶

ایمیل : Gohari_a@yahoo.com

روز حضور: چهارشنبه (ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰) ، پنجشنبه (ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۶:۰۰) پاسخگویی آنلاین: دوشنبه (ساعت ۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰)

محل دفتر : ساختمان شماره ۲ ( پاسداران )طبقه اول – دانشکده علوم پایه و فناوری های نوین